مرا به چنگ تیرگی رها مکن...رها مکن...

درخواست حذف این مطلب

بسم الله

رسیدیم به جای بد. داستان که از ابتدا پیش بینی اش می کردیم و خدا خدا میکردیم نرسد این روز ... . چند روز سخت دیگر در میان است؟ چند بن بست دیگر در مسیر است و چند دره دیگر سر راه ؟ در میان غم مردم گم می شوم .در میان استیصالشان وقتی نمی دانند چکار لاید ند با این حجم از سختی تحمیل شده . حتی گاهی آرزو می کنم کاشکی راه اعتراض را بلد بودند . کاش اینقدر احساس دخیل در تصمیم ها نبود. 

حالمان خوش نیست...